Ogłoszenie dot. wyboru najlepszych absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM zainteresowanych podjęciem pracy nauczyciela akademickiego dot. osób, które ukończyły studia w roku akad. 2015/2016

Kryteria wyboru najlepszych absolwentów ustalone przez Radę Wydziału Lekarskiego
w dniu 21 czerwca 2012 r.

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

 Kryterium

% udział w punktacji

Średnia ze studiów

30,00%

Działalność naukowa

40,00%

Znajomość języków obcych

15,00%

Działalność organizacyjna

7,00%

Wyjazdy zagraniczne

4,00%

Dodatkowe aktywności kandydata

4,00%

 


a) Średnia ze studiów – max. 30 punktów:

Średnia

Punktacja

Średnia

Punktacja

3,0

0

4,1

16,5

3,1

1,5

4,2

18

3,2

3

4,3

19,5

3,3

4,5

4,4

21

3,4

6

4,5

22,5

3,5

7,5

4,6

24

3,6

9

4,7

25,5

3,7

10,5

4,8

27

3,8

12

4,9

28,5

3,9

13,5

5,0

30

4,0

15

   

Średnia ze studiów obliczana jest do pierwszego miejsca po przecinku


b) Działalność naukowa – max. 40 punktów:

· publikacje naukowe – max. 25 punktów:
  - indeksowane na Liście Filadelfijskiej lub posiadające Impact Factor:
    4 punkty uzyskuje pierwszy autor;
    2 punkty uzyskuje współautor
  - posiadające punktację Index Copernicus lub punktację MNiSW:
    2 punkty uzyskuje pierwszy autor;
    1 punkt uzyskuje współautor

· referaty zajazdowe (prace przedstawiane na konferencjach) – max. 15 punktów:
  - krajowe:
    1 punkt uzyskuje pierwszy autor;
    0,5 punktu uzyskuje współautor
  - zagraniczne:
    2 punkty uzyskuje pierwszy autorem; 
    1 punkt uzyskuje współautor

c) Znajomość języków obcych – max. 15 punktów:

Obliczane osobno dla każdego znanego, przez kandydata, języka obcego. Punktacja sumaryczna nie może przekroczyć 15 punktów. Do znajomości języków obcych nie zalicza się znajomość języka łacińskiego.

Poziom znajomości języka

Punktacja

Certyfikat stopnia C2

10

Certyfikat stopnia C1

7

Certyfikat stopnia B2

4

Ocena „bardzo dobra" (5,0) w indeksie

3

Ocena „ponad dobra" (4,5) lub „dobra" (4,0) w indeksie

2


d) Działalność organizacyjna – max. 7 punktów:

·   Praca w Zarządzie/Komisji Rewizyjnej Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM, Radzie Samorządu Studentów,
    Zarządzie Akademickiego Związku Sportowego, Zarządzie IFMSA – max. 2 punkty:
    - 0,75 punktu za każdy rok pracy w wymienionych strukturach

·   Organizacja konferencji – max. 2 punkty:
    - 1 punkt za udział w komitecie organizacyjnym;
    - 0,5 punktu za potwierdzoną pomoc w organizacji konferencji/warsztatów/sesji tematycznej

·   Pełnienie funkcji starosty roku/grupy – max. 3 punkty:
    - 0,75 punktu za każdy rok pełnienia funkcji starosty roku;
    - 0,5 punktu za każdy rok pełnienia funkcji starosty grupy

·   Pełnienie funkcji przewodniczącego koła naukowego – max. 1,5 punktu:
    - 0,5 punktu za każdy rok pełnienia funkcji


e) Wyjazdy zagraniczne – max. 4 punktów:

·   Praktyki wakacyjne odbyte poza granicami Polski:
    - 1 punkt za każdy rok odbycia praktyk za granicą

·   Program Erazmus:
    - 1 punkt za każdy semestr zajęć zaliczony w ramach Programu Erazmus

·   Wyjazd stypendialny na terenie Europy:
    - 1 punkt za każdy wyjazd

·   Wyjazd stypendialny poza Europę (z wyłączeniem praktyk wakacyjnych):
    - 2 punkty za każdy wyjazd


f) Dodatkowa aktywność kandydata – max. 4 punktów:

·   Działalność w ramach wolontariatu, fundacjach

·   Praca zawodowa związana ze studiami (tłumaczenia, publikacja artykułów poza prasą fachową np. w recenzowanych serwisach internetowych)

·   Udziały w kursach i szkoleniach
    - po 1 punkcie za każdą udokumentowaną formę aktywności.

 

Sposób składania dokumentów i wyłaniania najlepszych absolwentów

 W celu wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym należy:

·  obliczyć samodzielnie sumaryczną punktację według przedstawionych powyżej zasad;

·  obliczyć punktację pochodzącą z poszczególnych składowych (tzn. średniej ocen ze studiów, działalności naukowej, znajomości języków obcych, działalności organizacyjnej, wyjazdów zagranicznych oraz dodatkowej aktywności) oraz szczegółowego rozpisania za jakie dokonania absolwent przyznaj sobie określoną liczbę punktów;
Przykład:
  Absolwent uzyskał 5 punktów za działalność naukową w tym:
  - 2 punkty za bycie pierwszym autorem publikacji punktowanej przez MNiSW;
  - 2 punkty za bycie drugim autorem publikacji indeksowanej na liście filadelfijskiej;
  - 1 punkt za bycie pierwszym autorem pracy przedstawionej na krajowej konferencji naukowej

·   złożyć wniosek do Dziekana Wydziału Lekarskiego z następującymi załącznikami:

1. średnią ocen ze studiów wystawioną przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego;

2. kopią właściwych certyfikatów poświadczających wygłoszenie pracy na zjeździe lub kopii strony tytułowej i strony z właściwym abstraktem pochodzącej z książki abstraktów danej konferencji;

3. kopią strony tytułowej właściwych publikacji naukowych lub listu otrzymanego od redakcji czasopisma, w którym redakcja poświadcza przyjęcie artykułu do druku;

4. kopią certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych o końcowej ocenie otrzymanej z języka obcego;

5. kopią właściwych certyfikatów poświadczających działalność organizacyjną;

6. zaświadczeniem wystawionego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego o odbytych wyjazdach zagranicznych;

7. kopią certyfikatów/umów poświadczających o dodatkowej działalności absolwenta.

Oryginały przedstawianych certyfikatów/zaświadczeń należy przedstawić do wglądu celem ich weryfikacji.

Na podstawie sumarycznej punktacji zostanie stworzona lista rankingowa kandydatów.
Minimalna punktacja pozwalająca wziąć udział w postępowaniu wynosi 50.

Pięć osób z najwyższą punktacją otrzyma propozycję podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz część etatu w odpowiednim Szpitalu Uniwersyteckim, według następującej zasady:

·  dwie najlepsze osoby na liście rankingowej otrzymają propozycję pracy w wybranych przez siebie jednostkach;

·  trzy kolejne osoby na liście rankingowej otrzymają propozycję pracy w jednostkach wskazanych po określeniu aktualnych potrzeb kadrowych.

 

Wnioski wraz z załącznikami przyjmuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM w terminie do 18 września 2017 r.

Data opublikowania: 31.08.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl