Polityka jakości Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Polityka jakości
Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Dokument został zatwierdzony przez Radę Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w dniu 21.04.2016 roku

 

Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dąży do osiągnięcia
i utrzymania pozycji wiodącej jednostki kształcącej w zawodach medycznych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach studiów, studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych.

Wydział wzmacnia potencjał i konkurencyjność poprzez tworzenie optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobistego studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kadry akademickiej i administracyjnej.

Realizując politykę jakości Wydział deklaruje:

· doskonalić system zarządzania jakością,

· kłaść nacisk na zasady postępowania zgodnie z obowiązującymi kodeksami etyczno – deontologicznymi,

· przestrzegać fundamentalnych wartości akademickich, takich jak prawda, rzetelność, sprawiedliwość, poczucie godności i tolerancji, odpowiedzialności oraz przeciwstawianie się ich łamaniu,

· tworzyć atrakcyjne warunki do rozwoju i kształcenia studentów, doktorantów
i uczestników studiów podyplomowych, wyzwalając kreatywność i realizowanie aspiracji,

· zaspokajać oczekiwania studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w zakresie usług edukacyjnych, poprzez doskonalenie programów kształcenia,

· systematycznie dostosowywać ofertę edukacyjną do aktualnych tendencji wynikających z rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

· zapewnić studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych wsparcie, dydaktyczne, naukowe, materialne i społeczne,

· tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju naukowego i doskonalenia umiejętności dydaktycznych pracowników naukowo – dydaktycznych,

· dbać o różnorodność prowadzonych badań w obszarze nauk medycznych, nauk
o zdrowiu ,przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych,

· prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju nauki,

· współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo – badawczymi oraz edukacyjnymi,

· współpracować z otoczeniem społeczno – gospodarczym,

· dbać o wysoki poziom infrastruktury dydaktycznej i naukowej,

· dążyć do łączenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych z opieką medyczną na bazie klinicznej, współpracując ze Szpitalem Uniwersyteckim, Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym, Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym, Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną i innymi podmiotami leczniczymi,

· dbać o wysoki poziom i stały rozwój kadry administracyjnej,

Każdy pracownik Wydziału Lekarskiego UJ CM bez względu na zajmowane stanowisko, zobowiązany jest w swojej codziennej pracy do wywiązywania się z powierzonych mu zadań tak, aby realizować Politykę jakości WL i dbać o dobry wizerunek Wydziału.

Data opublikowania: 09.05.2016
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak