Klub "Laudatio Docendi" Wydziału Lekarskiego

Informacje ogólne o Klubie

Wydziałowy Klub "Laudatio Docendi" zrzesza nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum posiadających wybitne kwalifikacje i osiągnięcia dydaktyczne.
Kwalifikacji na członków w/w Klubu  dokonuje Rada Klubu powoływana przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM  na okres dwóch lat spośród pracowników Wydziału o uznanym doświadczeniu dydaktycznym.

Zasady rekrutacji na członków Klubu "Laudatio Docendi"

  • Automatycznie członkami Klubu zostają:
  1. Laureaci Nagrody Rektora UJ "Pro Arte Docendi"
  2. Laureaci plebiscytu na najlepszego nauczyciela akademickiego organizowanego przez absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego UJ CM w zakresie nauk przedklinicznych i nauk klinicznych.
  • Kandydatami na członków Klubu z wyboru, którego dokonuje Rada Klubu mogą być:
  1. Osoby wyróżnione w organizowanym corocznie przez studentów plebiscycie na najlepszą jednostkę i najlepszego asystenta na danym roku studiów
  2. Osoby zgłoszone przez: Prorektora ds. Collegium Medicum, Dziekana Wydziału Lekarskiego, Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej Wydziału Lekarskiego, kierowników jednostek Wydziału Lekarskiego, Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Spotkanie Klubu Laudatio Docendi połączone z wyborami nowego składu Kapituły

W dniu 10.04.2014 roku miało miejsce w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJ CM spotkanie Klubu Laudatio Docendi połączone z wyborami nowego składu Kapituły. Zebranie poprowadził Przewodniczący Kapituły Klubu Pan Profesor Jerzy Walocha. Spośród 45 zaproszonych osób, obecnych było 26 a 5 osób usprawiedliwiło swoją nieobecność.

Nowym członkom Klubu Laudatio Docendi wręczono dyplomy członkowskie oraz odznaki Laudatio Docendi.
W trybie głosowania dokonano wyboru członków władz Klubu. W skład nowo wybranej Kapituły Klubu Laudatio Docendi weszli:

Pan prof. dr hab. med. Marek Sanak – Przewodniczący
Pan dr hab. med. Piotr Ceranowicz
Pan dr hab. med. Krzysztof Gil
Pan dr med. Radosław Pach
Pani dr med. Iwona Tomaszewska

Po krótkiej przerwie na kuluarową dyskusję, drugą część spotkania wypełnił wykład Pana mgr Dominika Jurczaka pt. „Szkolenie, trening jako formy edukacji osób dorosłych – możliwość ich adaptacji w warunkach akademickich" a następnie ćwiczenia praktyczne poprowadzone przez Wykładowcę. Pan mgr Dominik Jurczak jest konsultantem i trenerem personalnym (coachem) w zakresie komunikacji, perswazji i negocjacji. Zarówno wykład jak i ćwiczenia zostały szeroko omówione i podsumowane. W dalszej dyskusji dokonano diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz przybliżono założenia doradztwa personalnego jako skutecznej metody rozwoju, szczególnie dla osób mających kompetencje, a jednocześnie nie osiągających założonych celów. Podczas spotkania została poruszona kwestia oceniania studentów. Pragmatyczne rozwiązanie tego problemu zaproszony Gość podsumował robocza nazwą „kanapki". Jest to metoda w której, po wstępnej pochwale osiągnięć studenta, zostają merytorycznie wypunktowane rzeczy, które należałoby poprawić, natomiast przekaz informacji zwrotnej jest zakończony pozytywnym akcentem.

Program spotkania zakończył Pan dr Michał Nowakowski proponując nowe kierunki rozwoju nauczania zintegrowanego w Collegium Medicum, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Kapituła Wydziałowej Komisji Klubu "Laudatio docendi"

 

   

prof. dr hab. med. Marek Sanak - Przewodniczący
marek.sanak@uj.edu.pl

 
   

dr hab. med. Piotr Ceranowicz
piotr.ceranowicz@uj.edu.pl

 
   

dr hab. med. Krzysztof Gil
krzysztof.m.gil@uj.edu.pl

 
   

dr n. med. Radosław Pach
radoslaw.pach@uj.edu.pl

 
    dr n. med. Iwona Tomaszewska
iwona.tomaszewska@uj.edu.pl
 

 

Członkowie Klubu "Laudatio Docendi"

 

 

 

lek. Piotr Bachul
piotr.bachul@uj.edu.pl
 
...

 
   

dr Anna Bednarczyk
anna.1.bednarczyk@uj.edu.pl

...

 

 
  dr Monika Bociąga-Jasik
monika.bociaga-jasik@uj.edu.pl

Działalność dydaktyczną, która stanowi bardzo istotną część mojej pracy zawodowej rozpoczęłam w pierwszym roku swojej pracy (1993) w Klinice Chorób Zakaźnych UJ CM. W ramach swoich obowiązków zawodowych prowadzę ćwiczenia i seminaria ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego...
 
    prof. Tomasz Brzozowski
tomasz.brzozowski@uj.edu.pl

...
 
 

 
  dr hab. Andrzej Bugajski
andrzej.bugajski@uj.edu.pl

Prowadzę seminaria, ćwiczenia i wykłady z patologii/patofizjologii dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. W 2013 uzyskałem tytuł "Najlepszego Asystenta Nauk Przedklinicznych UJ CM 2013 na kierunku lekarsko-dentystycznym" od absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM 2013...
 
 
  dr hab. Piotr Ceranowicz
piotr.ceranowicz@uj.edu.pl

Pracę dydaktyczną rozpocząłem w Instytucie Fizjologii Akademii Medycznej w Krakowie, rok po zakończeniu studiów. W 1994 zostałem mianowany asystentem, a od roku 2004 jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta. W międzyczasie jednostka, w której jestem zatrudniony zmieniła nazwę na Katedrę Fizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego...
 
 
   

dr Dorota Cibor
dorota.cibor@uj.edu.pl

...

 
   

dr Katarzyna Ciesielczyk
katarzyna.ciesielczyk@uj.edu.pl

...

 
   

dr Marcin Czajka
marcin.czajka@uj.edu.pl

...

 
   

dr Dorota Cibor
dorota.cibor@uj.edu.pl

...

 
   

dr Mirosław Dolecki
miroslaw.dolecki@uj.edu.pl

...

 


 
 

dr Joanna Dulińska-Litewka
joanna.dulinska-litewka@uj.edu.pl

Prowadzi zajęcia z chemii i biochemii dla studentów różnych kierunków i Wydziałów UJ, oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Współorganizator i uczestnik Festiwalu Nauki w Krakowie oraz promotor i opiekun naukowy prac magisterskich wykonywanych w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM...

 
   

dr Iwona Filipczak-Bryniarska
i.filipczak-bryniarska@uj.edu.pl

...

 

  dr hab. Krzysztof Gil
krzysztof.m.gil@uj.edu.pl

Od 20 lat prowadzę zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria oraz ćwiczenia) w Collegium Medicum UJ na Wydziale Lekarskim, w tym także na kierunku lekarsko-dentystycznym, Wydziale Farmacji wraz z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydziale Ochrony Zdrowia...
 
 
  prof. dr hab. Jacek Jawień
jacek.jawien@uj.edu.pl

Od roku 2006 Koordynator nauczania farmakologii dla III roku Wydziału Lekarskiego UJ CM. Dzięki przeprowadzonej w latach 2006-2011 głębokiej reformie nauczania farmakologii na Kierunku Lekarskim, w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 Katedra Farmakologii w plebiscycie na najlepszą Katedrę dydaktyczną na III roku UJ CM zdobyła I miejsce...
 
 
   
dr hab. Tomasz Kaczmarzyk
tomasz.kaczmarzyk@uj.edu.pl

W Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UJ CM prowadzę ćwiczenia kliniczne i seminaria z chirurgii stomatologicznej dla studentów III., IV. i V. roku Wydziału Lekarskiego UJ. Od 2007 roku pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. praktyk wakacyjnych...
 
 

 
  dr Jakub Kenig
jakub.kenig@uj.edu.pl

Od 2006 roku asystent, a od 2012 roku adiunkt w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM prowadzący zajęcia z chirurgii ogólnej dla studentów Wydziału Lekarskiego, Lekarsko-Dentystycznego oraz Szkoły dla Obcokrajowców. Od 2006 roku koordynator zajęć z chirurgii ogólnej w III Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM...
 
 

 
  dr Piotr Kruczek
piotr.kruczek@uj.edu.pl

23 letnie doświadczenie w nauczaniu akademickim studentów Wydziału Lekarskiego CMUJ, studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CMUJ, stażystów podyplomowych i rezydentów...
 

 
  dr Agata Lazar
agata.lazar@uj.edu.pl

Nauczyciel akademicki od 1992r, prowadzę zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego III i IV roku, oddziału Stomatologii, Wydziału Analityki Medycznej oraz dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Analityki Medycznej...
 

 
  dr Grzegorz Lis
grzegorz.lis@uj.edu.pl

Po ukończeniu studiów i zatrudnieniu w Katedrze Histologii prowadzenie zajęć z histologii i cytofizjologii dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, a także analityki medycznej, pielęgniarstwa i Fizyki Medycznej UJ oraz zajęcia dla studentów Fizyki Medycznej i Dozymetrii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie...
 
 
   

dr Marcin Lipski
m.lipski@uj.edu.pl

...

 
   

prof. dr hab. Jan Litwin
j.a.litwin@uj.edu.pl

...

 
   

lek. dent. Kinga Malina-Novak
kinga.malina-novak@uj.edu.pl

...

 
  dr Małgorzata Mazur
malg.mazur@uj.edu.pl

W Katedrze Anatomii pracuję od 2005 roku, prowadzę zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego, kierunku Ratownictwo Medyczne jak również ze studentami kursu 6-letniego oraz DDS, a ostatnio również 4-letniego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Ukończyłam kurs angielskiego w ramach pro bono oraz kurs ekspercki PBL...
 
 

  dr Ewa Mizia
ewa.mizia@uj.edu.pl

Od 2005 adiunkt w Katedrze Anatomii, prowadzi zajęcia ze studentami Wydzialu Lekarskiego na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku fizjoterapia...
 
   

dr Izabela Mojsa
izabela.mojsa@uj.edu.pl

...

 
   

dr Agata Musiał
agata.musial@uj.edu.pl
 
...

 

 
  dr Radosław Pach
radoslaw.pach@uj.edu.pl

Uczestnik szkoleń i kursów zaawansowanych technik edukacyjnych oraz staży zawodowych w zakresie chirurgii onkologicznej, ultrasonografii interwencyjnej, innowacyjnych metod dydaktycznych w chirurgii, prowadzi zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego...
 
  dr Robert Pajdo
robert.pajdo@uj.edu.pl
 
Prowadzenie zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych i wykładów z zakresu fizjologii człowieka dla studentów:
- Wydziału Lekarskiego - kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny dietetyka oraz studia doktoranckie
- Wydziału Farmaceutycznego - kierunek farmacja;
- Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - kierunek fizyka medyczna...
 
 

 
  dr Barbara Piekarska
barbara.piekarska@uj.edu.pl

Od wielu lat prowadzi wykłady, seminaria,  repetytoria i  ćwiczenia laboratoryjne  z biochemii dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki.  Od początku istnienia Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ wykłada także  w języku angielskim.  Obecnie jest koordynatorem kursu biochemii dla pierwszego roku kursu czteroletniego SMO...
 

 

dr Agata Pietrzyk
a.pietrzyk@uj.edu.pl

...

 
    dr hab. Agata Ptak-Belowska, prof. UJ
agata.ptak-belowska@uj.edu.pl
 

...

 

 
 

lek. Mirosława Püskülluoglu
miroslawa.puskulluoglu@uj.edu.pl

Począwszy od roku 2010 jestem zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Onkologii UJ CM prowadząc seminaria i ćwiczenia dla Studentów 6go roku Wydziału Lekarskiego oraz obejmując opiekę nad Kołem Naukowym

 

 
 

mgr Wiesław Pyrczak
wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl

Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywał w Zakładzie Biocybernetyki a później w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny, gdzie prowadził zajęcia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz w ramach SKN Telemedycyny i Nauk Biomedycznych także ze studentami min. AGH, PK, AR. Obecnie pracuje w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ...

 

 
  prof. dr hab. Marek Sanak
marek.sanak@uj.edu.pl

Wykładowca: Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Biotechnologii UJ. Opracował i koordynuje kurs genetyki przedklinicznej i biologii molekularnej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, kierunku Dietetyka...
 

 
  dr Katarzyna Szczeklik
k.szczeklik@uj.edu.pl

Począwszy od 2002 roku prowadzenie zajęć klinicznych na 4 i 5 roku, a po 2009 roku - zajęć przedklinicznych na 2 roku oraz klinicznych na 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego UJ CM...
 
    dr hab. Wojciech Szczeklik
wojciech.szczeklik@uj.edu.pl
 

...

 
  dr Małgorzata Szczepanek
malgorzata.szczepanek@uj.edu.pl
 
Prowadzenie seminariów i ćwiczeń ze studentami III roku (propedeutyka chorób wewnętrznych) i IV roku (zajęcia z gastroenterologii )Wydziału Lekarskiego UJ CM.
Prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń dla studentów studiów licencjackich (III rok) i magisterskich (II rok) na kierunku dietetyka Wydziału Lekarskiego UJ CM...
 
 
   

dr Wojciech Szczepański
wojciech.szczepanski@uj.edu.pl

...

 

 
  dr Zbigniew Śliwowski
zbigniew.sliwowski@uj.edu.pl
 

Od 1995 r prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami, a od kilku lat jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Fizjologii...

 

 
  dr Iwona Tomaszewska
iwona.tomaszewska@uj.edu.pl
 
Obecnie, w ramach Zakładu Dydaktyki Medycznej UJCM, prowadzę zajęcia z zakresu nauczania opartego o problem (PBL) dla studentów II roku kierunku lekarskiego (Wydział Lekarski UJCM).
W latach 2010-2013, w ramach Katedry Protetyki Stomatologicznej IS UJCM, prowadziłam zajęcia z zakresu protetyki stomatologicznej...
 

 
  dr Krzysztof Tomaszewski
krzysztof.tomaszewski@uj.edu.pl
 
W ramach UJ CM prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:
- Ćwiczenia i seminaria dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM (kierunek lekarski) i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (kierunki fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne)...
 

 
  dr Elżbieta Trąbka-Janik
elzbieta.trabka-janik@uj.edu.pl

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu neurologii w UJ CM, zarówno ze studentami polskimi i zagranicznymi ze Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.
Jej zaangażowanie zostało docenione przez studentów wyborem na Asystenta Roku w 2010...
 

 
  dr hab. Wojciech Turaj
wojciech.turaj@uj.edu.pl
 
Od 2001 do chwili obecnej:
- prowadzenie ćwiczeń i seminariów z zakresu neurologii dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego, a także dietetyki oraz wykłady z neurologii dla studentów pielęgniarstwa (łącznie 210-350 godzin rocznie)...
 
   

prof. dr hab. Jerzy Walocha
j.walocha@uj.edu.pl

...

 
   

dr hab. Małgorzta Zwolińska-Wcisło, prof. UJ
m.zwolinska-wcislo@uj.edu.pl

...

 

 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl