Szczegółowe informacje na temat ustalania wysokość dochodu w rodzinie studenta

(na rok akademicki 2017/2018)

Oświadczenie o dochodach należy wygenerować w USOSWEB (https://www.usosweb.uj.edu.pl), wydrukować i wraz z dokumetacją złożyć u Wydziałowego Koordynatora Pomocy Materialnej.

 

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w domu studenckim lub/i stypendium socjalnego powinny pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania stosownej dokumentacji z odpowiednich instytucji między innymi:

 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30 E i 30 F  (lub braku dochodów) za 2016 r. STUDENTA i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice, pełnoletnie rodzeństwo do 26 roku życia, pobierajace naukę w szkole wyższej). 

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2016 r. zawierające informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie; danych podatnika zawierających imie, nazwisko, PESEL; forme opłacanego podatku; wysokośc przychodu (nie dochodu); stawce podatku; wysokości opłacanego podatku.

1 sierpnia 2017 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydała obieszczenie w sprawie wysokości dochodu za 2016 rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (w załączeniu).

 • Zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w roku kalendarzowym 2016; (Zaświadczenie z ZUS-u) - w przypadku osób pobierających renty i emerytury z KRUS-u, działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na KRUS przy gospodarstwie powyżej 6 hap  o zaświadczenie należy wystąpić do KRUS-u, a w przypadku rent i emerytur mundurowych do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW).
 • Oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2016 – do wydrukowania z USOSweba przy wypełnianiu oświadczenia o dochodach lub w plikach do pobrania (na dole strony).
 • Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za 2016 r. ( studenta i członków rodziny studenta)
 • Zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego za 2016 r.
 • Aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły średniej lub uczelni wyższej pełnoletniego rodzeństwa (do 26 roku życia).

Do rodziny studenta w oświadczeniu o dochodach nie wlicza się pełnoletniego rodzeństwa, które nie pobiera nauki w szkole wyższej lub rodzeństwa, które ukończyło 26 rok życia - chyba że posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

 • Kopia skróconego aktu urodzenia w przypadku niepełnoletnich członków rodziny studenta.
 • Dokumenty wymagane przy utracie dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:

- kserokopia świadectw pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku (studenta, członków rodziny studenta)

- kserokopia PIT 11, 11A, 37, 36, 40 za 2016 r. (studenta, członków rodziny studenta)

 • Dokumenty wymagane przy uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:

- zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub kserokopia umowy, jeśli dochód został uzyskany w trakcie 2016 r. wraz z kopią PIT 11, 11A, 37,36,40 itp. za 2016 r. (studenta, członków rodziny studenta).
- zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został uzyskany  (np. podpisanie umowy) jeśli uzyskanie dochodu miało miejsce w 2017 r. i nadal trwa (studenta, członków rodziny studenta).

 • Inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 października 2016 r., np:

- kopię aktualnie obowiązującego wyroku sądowego lub ugody sądowej zasądzającego alimenty lub oddalający powództwo o alimenty,
- zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości wypłaconych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego w 2016 r.,
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów

 

Szczegółowy wykaz dokumentacji oraz sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta można znaleźć w załączniku 1 oraz 2 do Zarządzeniu nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego z dnia 16 października 2017 r.

W razie wątpliwości informacji udzielają Wydziałowi Koordynatorzy ds Pomocy Materialnej

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie Zaświadczenia z US

Wzór Zaświadczenia z US o dochodzie

Oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (student i doktorant)

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami - wersja 1

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami - wersja 2

Wniosek o przeniesienie wypłaty stypendium na inny kierunek

Oświadczenie studenta o braku stałego zamieszkania w gminie Kraków i gminach ościennych

Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

 

Koordynatorzy na Wydziale Lekarskim:


mgr Karolina Odrzywołek
e-mail: karolina.odrzywolek@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6

 • Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego
 

mgr Agnieszka Czopik
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 319
Pokój nr 6
 • Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego
 

 

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
10.00 - 14.00
 
Czwartek: bez przyjęć stron