Inne wyjazdy

Karolinska Institutet – Università degli Studi di Cagliari – Uniwersytet Jagielloński

Dziekanat Wydziału Lekarskiego informuje, że studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego mają możliwość wzięcia udziału w integracyjnym kursie z nauk medycznych organizowanym przez Karolinska Institutet, Università degli Studi di Cagliari i Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Zajęcia będą się odbywać w każdej z w/w uczelni w następujących terminach:

 • Karolinska Institutet: 11-15 grudnia 2017 r.,
 • UJ Collegium Medicum: 18-20 grudnia 2017 r.,
 • Università degli Studi di Cagliari: 8-11 stycznia 2018  r.

Kurs odbywa się w języku angielskim. Ilość miejsc: 10 osób.

Biorą w nim udział studenci każdej z trzech uczelni.

Koszty kursu częściowo (do 2000 zł na osobę)* pokrywa UJ Collegium Medicum. Pozostałe koszty pokrywają studenci.

O udział w kursie mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego
z wysoką średnią ocen ze wszystkich lat studiów udokumentowaną zaświadczeniem wydanym przez dziekanat.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka).

UWAGA! Zakwalifikowanie się na kurs wiąże się z obowiązkiem uzupełnienia niezbędnych zajęć zgodnych z tokiem studiów.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,
 • średnia ocen ze wszystkich lat studiów,
 • dodatkowo: udokumentowana działalność naukowa
   

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Rochester

 

ROCHESTER 2017/18

Uniwersytet w Rochester (New York, USA http://www.urmc.rochester.edu/smd/) oferuje dla studentów ostatniego roku 4 miejsca, celem odbycia 3-miesięcznych studiów klinicznych.

Uniwersytet w Rochester zwalnia studentów z opłaty czesnego oraz ubezpieczenia związanego z praktyką lekarską oraz oferuje stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i "kieszonkowego" (3 miejsca, 1 miejsce finansowane częściowo ze środków UJ CM*).
Studenci muszą we własnym zakresie uzyskać fundusze na podróż, ubezpieczenie zdrowotne, wizę oraz inne wydatki osobiste.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz dobrą znajomością języka angielskiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • 2 listy rekomendacyjne (od wykładowców WL UJ CM),
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
  oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I - IV r.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 16 maja 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 29 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Sali Zodiakalnej (obecność obowiązkowa).

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

Kalifornia

KALIFORNIA 2018/19
Kursy kliniczne

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na kursy kliniczne dla najlepszych studentów V roku kierunku lekarskiego w jednej z niżej wymienionych uczelni w Kalifornii (USA) w okresie październik 2017 – czerwiec 2018:

Koszty podróży (do wysokości 3500 zł) i pobytu (2 miesiące: zakwaterownie, transport na miejscu - tam gdzie to konieczne, kieszonkowe) zostaną pokryte przez Wydział Lekarski UJ CM*. Studenci we własnym zakresie muszą pokryć koszty wizy, ubezpieczenia i inne wydatki.
Studenci zakwalifikowani do UCLA muszą zdać egzamin TOEFL.

Wydział Lekarski pokrywa opłaty za dwa kursy kliniczne. W University of California Los Angeles student odbywa dodatkowy kurs na koszt własny.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą legitymować się:

1) bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen ze wszystkich lat studiów co najmniej 4,0),
2) działalnością w kołach naukowych (potwierdzoną przez opiekuna koła, wygłoszone i nagrodzone prace),
3) bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Uwaga! W trakcie pobytu w Kalifornii może być potrzebne prawo jazdy.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • transkrypt (przebieg studiów),
 • list rekomendacyjny,
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
  oraz dołączyć zaświadczenie o średniej ocen I - IV r.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. nr 6) do dnia 16 marca 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 14-18 maja 2018 r.

Komisja kwalifikacyjna decyduje do której z ww. uczelni student zostanie skierowany.
W podaniu należy określić preferowany rodzaj praktyki (decyzja co do terminu i rodzaju kursu zależy od uczelni przyjmującej).
W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: adres, e-mail, numer telefonu, skype.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd będą odbywać zajęcia na VI roku według osobnego harmonogramu.

*Osoby, których wyjazdy finansowane są ze środków UJ CM, otrzymują PIT 8C.

Uwaga! Student Wydziału Lekarskiego może kształcić się w zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl