Domy studenckie UJ CM

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2017/2018

Wnioski należy składać przez odpowiedni formularz na stronie www.usosweb.uj.edu.pl. Zaakceptowany, wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze stosowną dokumentacją należy złożyć u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.

UJ CM dysponuje miejscami w następujących domach studenckich:

Studenci UJ CM będą mogli ubiegać się o przyznanie miejsca w dwóch trybach:

·         z podaniem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta;

·         z pominięciem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Wnioski bez informacji o dochodach zostaną rozpatrzone w ramach tury „bez informacji o dochodzie”, termin rozpatrzenia oraz decyzja uzależniona będzie od dostępności miejsc. Niemniej wcześniejsze złożenie wniosku daje szansę na szybsze rozpatrzenie.

Studenci aplikujący o miejsce w DS z podaniem informacji o dochodach w pierwszej turze będą mieli możliwość składania wniosków do dnia 3 lipca 2017 roku. Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze.

Druga tura przewidywana jest do dnia:

  • 10 sierpnia 2017 roku - dla osób rekrutujących się na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie
  • 17 sierpnia 2017 roku – dla osób rekrutujących się na studia II stopnia.

Wszystkie wnioski które zostaną dostarczone do koordynatora po tym terminie lub nie będą kompletne, zostaną rozpatrzone w kolejnej turze (tura bez podawania informacji o dochodzie).

Tura bez podawania informacji o dochodzie  będzie uruchomiona do dnia 24 sierpnia 2017 roku Osoby które nie planują podawania informacji o dochodzie mają możliwość złożenia wniosków już w trakcie pierwszej i drugiej tury, jednak termin rozpatrzenia jest uzależniony od liczby wniosków złożonych wraz z oświadczeniem o dochodach. Osoby które złożyły wnioski w trakcie trwania pierwszej i drugiej tury muszą liczyć się z możliwością, że ich wnioski zostaną rozpatrzone dopiero 29 sierpnia 2017r.

·         Wyniki przyznań z tury I zostaną ogłoszone dnia 10 lipca 2017 roku, w systemie USOSweb.

·         Wyniki przyznań z tury IIa zostaną ogłoszone dnia 16 sierpnia 2017 roku, w systemie USOSweb

·         Wyniki przyznań z tury IIb zostaną ogłoszone dnia 22 sierpnia 2017 roku, w systemie USOSweb.

·         Wyniki przyznań z "tury bez podawania informacji o dochodzie" zostaną ogłoszone dnia 29 sierpnia 2017 roku, w systemie USOSweb.

Po zakończeniu trzech tur przyznawania miejsc w domach studenckich tj. od początku września miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

 

Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca w Dom Studenckim UJ CM z podaniem informacji o dochodach powinny pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania stosownej dokumentacji z odpowiednich instytucji między innymi:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2016;

2. zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2016;

3. oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2016;

4. inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 97 Rektora UJ z 28 października 2016 r.

5. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Szczegółowy wykaz dokumentacji oraz sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie można znaleźć w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osoby którym zostało przyznane miejsce w domu studenckim mają obowiązek dokonania wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu następujących terminach:

·         Wpłata po turze I – do 11 sierpnia 2017 r.;

·         Wpłata po turze IIa – do 28 sierpnia 2017 r.;

·         Wpłata po turze IIb – do 1 września 2017 r.;

·         Wpłata po turze „bez informacji o dochodzie” – do 8 września 2017 r.

Jeśli wniosek w ramach tury „bez informacji o dochodzie” zostanie rozpatrzony w czasie tury I lub II obowiązują terminy odpowiednie dala tury I lub II.

Brak wpłaty kaucji w powyższych termiach skutkował będzie utratą miejsca w domu studenckim. Miejsce zostanie przyznane kolejnemu wnioskodawcy.

Kaucja wpłacana jest w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce zajmowane w DS.

Wpłaty należy dokonać na rachunek domu studenckiego w którym przyznane zostało miejsce. W tytule wpłaty należy podać: Imię i Nazwisko, numer indeksu(legitymacji studenckiej), z dopiskiem „kaucja”

Numery Kont do wpłaty kaucji:

KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D”

    UL. RACŁAWICKA 9a W KRAKOWIE:
Nazwa i adres odbiorcy:
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
31- 008 Kraków
BANK PEKAO S.A.
65  1240  2294  1111  0010  4289  5843

KONTO BANKOWE DOMÓW STUDENCKICH „A” ORAZ „B”

 UL. BADURSKIEGO W KRAKOWIE:
Nazwa i adres odbiorcy:
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
31- 008 Kraków
BANK PEKAO S.A.
38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

Wynik rozpatrzenia można sprawdzić w www.USOSweb.uj.edu.pl w zakładce „DLA WSZYSTKICH” >> „WNIOSKI”.

Osoby niezadowolone z miejsca przyznanego w DS będą mogły skorzystać z giełdy zamiany miejsc (należy pamiętać o wpłaceniu kaucji na numer konta tego akademika w którym student zamieszka jeśli wpłata nie znajdzie się na odpowiednim rachunku bankowym miejsce zostanie przekazane do dalszego rozdysponowania).

Jeśli student/doktorant nie zamierza skorzystać z przyznanego miejsca ma możliwość rezygnacji do 16 września. Rezygnacja po tym terminie wiązała się będzie z utratą kaucji.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania miejsc w Domach Studenckich UJ CM można znaleźć w Zarządzeniu nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

 

Miejsca w domach studenckich UJ CM  przyznawane są zgodnie z preferencjami podanymi przez wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie są przyznawane miejsca w domach studenckich które wnioskodawca wskazał jako: "Nie chcę zamieszkać w:".

Postępowanie w przypadku negatywnego rozpatrzenia oraz zamiana w ramach Giełdy zamiany miejsc.

W przypadku uzyskania negatywnego rozpatrzenia wniosku, jeżeli wnioskodawca nadal jest zaineresowany uzyskaniem miejsca w domu studenckim UJ CM należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie USOSweb (nie ma konieczności ponownego drukowania wniosku i dostarczania do koordynatora wydziałowego).

Negatywne rozpatrzenie może być spowodowane wskazaniem przez wnioskodawcę domów studenckich w których miejsca zostały już rozdysponowane. Jeśli wnioskodawca chce zmienić swoje preferencje domów studenckich powinien poprosić wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej o cofnięcie wniosku do poprawy, wprowadzić odpowiednie zmiany w preferencjach a następnie zarejestrować i poprosić o zmianę statusu na gotowy do rozpatrzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony w najbliższej turze.

W przypadku chęci zamieszania w innym domu studenckim, niż został przyznany należy skorzystać z Giełdy Zamiany Miejsc w Domach Studenckich, zamiany następują miejsce za miejsce w ramach Puli Miejsc dla studentów UJ CM.

Regulamin

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 13 czerwca 2017 roku w sprawie: Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Terminarz ubiegania się o miejsce w DS. w 2017/2018

Komunikat nr 23 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 13 czerwca 2017 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2017/2018

Koordynatorzy


mgr Karolina Odrzywołek
e-mail: karolina.odrzywolek@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6
  • Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego
 

mgr Agnieszka Czopik
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 319
Pokój nr 6
  • Sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej studentom Wydziału Lekarskiego
 

 

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
10.00 - 14.00
 
Czwartek: bez przyjęć stron

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl