Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej II Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)

503.11010.21.2017                                                                Kraków, dnia 8 stycznia 2018 r.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

o g ł a s z a  k o n k u r s

na stanowisko profesora nadzwyczajnego w:

 

Klinice Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej

II Katedry Chirurgii Ogólnej

Wydziału Lekarskiego UJ CM


(w dyscyplinie: medycyna)

 

Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadanie tytułu naukowego profesora. Kandydat ze stopniem naukowym doktora habilitowanego winien posiadać znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, które w perspektywie najbliższych 5 lat dają możliwość uzyskania tytułu profesora.

 2. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi.

 3. Nienaganna postawa etyczna.

 4. Ponadto, kandydaci winni spełnić wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

   

  Osoby ubiegające się o w/w stanowisko proszone są o złożenie następujących dokumentów (w 3 egz.):

 5. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

 6. Ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 7. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

 8. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).

 9. Życiorys zawodowy.

 10. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 11. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 12. Oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 13. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.

 14. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

   

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 12 lutego 2018 r.

   

  Dokumenty należy składać w:

  Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

  31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

   

  Druki oświadczeń oraz ankiety można pobrać na stronie www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca.

   

  Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 31 grudnia 2018 r.

   

  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

  ds. Collegium Medicum

   

   

  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Data opublikowania: 09.01.2018
Osoba publikująca: Beata Zoń

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl