KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 4 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT

Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

z dnia 4 stycznia 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. 2013 poz. 265 t.j.) – stanowiącego Załącznik do niniejszego Komunikatu, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie następujących nagród za rok 2017:

1.Nagrody za wyróżnioną rozprawę doktorską dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora, nie później niż w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

2.Nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego, nie później niż w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

3.Nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy.

4.Nagrody za osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

 

Wniosek przygotowany na obowiązującym formularzu - znajdujący się na stronie internetowej https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html  winien zawierać następujące informacje:

  1. wskazanie wnioskodawcy,
  2. dane dotyczące kandydata do nagrody:

- imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy,

- datę nadania stopnia naukowego,

- nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres,

- tytuł rozprawy lub osiągnięcia zgłoszonego do nagrody,

- krótką charakterystykę zgłoszonego do nagrody osiągnięcia.

 

Do Wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę;
  2. W przypadku doktoratu lub habilitacji:

- rozprawę doktorską lub informację o osiągnięciu będącym podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
wraz z recenzjami rozprawy uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym;

3.W przypadku wybitnego osiągnięcia naukowego i osiągnięcia naukowo-technicznego:

- odpowiednią dokumentację (wybrane publikacje, patenty itp.), autoreferat kandydata do nagrody, recenzję lub opinię (uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań), przygotowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy, powołaną przez wnioskodawcę;

  1. Podpisaną przez kandydata/kandydatów do nagrody zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku zgłoszeniowym, w tym na publikację w serwisie internetowym BIP KPRM danych w zakresie związanym
    z działalnością naukową;
  2. Podpisany formularz oświadczenia podatkowego.

Wniosek wraz z załącznikami  w wersji wydrukowanej i elektronicznej należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r.

Data opublikowania: 05.01.2018
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl