Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego UJ CM.

503.11010.10.2017                                                              Kraków, dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Prorektor  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  ds.  Collegium  Medicum

o g ł a s z a    k o n k u r s

na  stanowisko  profesora nadzwyczajnego  w:

 

Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej

Wydziału Lekarskiego UJ CM


(w dyscyplinie: medycyna)

 

Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące warunki:

 1. Posiadanie tytułu naukowego profesora. Kandydat ze stopniem naukowym doktora habilitowanego winien posiadać znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, które w perspektywie najbliższych 5 lat dają możliwość uzyskania tytułu profesora.
 2. Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi.
 3. Nienaganna postawa etyczna.
 4. Ponadto, kandydaci winni spełnić wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko proszone są o złożenie następujących dokumentów (w 3 egz.):

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 2. Ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 3. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
 4. Ankiety samooceny działalności naukowej za lata 2013 – 2016.
 5. Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
 6. Życiorys zawodowy.
 7. Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 8. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 9. Oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 11. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 4 sierpnia 2017 r.

 

Dokumenty należy składać w:

Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum                                             

31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 28 lutego 2018 r.

 

                                                           Prorektor

                                                           Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                                           ds. Collegium Medicum

                                                           Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Data opublikowania: 04.07.2017
Osoba publikująca: Beata Zoń

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl