Środowiskowe Studia Doktoranckie "Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej" InterDokMed - nabór na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich

Kraków, 22 maja 2017 r. 

Szanowni Państwo,

Rada Programowa, nowo powołanych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed ogłasza nabór na tematy interdyscyplinarnych rozpraw doktorskich możliwych do realizacji w ramach tych studiów  (informacje poniżej).

Nabór doktorantów do wyłonionych w konkursie tematów zostanie uruchomiony z chwilą otrzymania finansowania z projektu POWER (rozstrzygnięcie konkursu w lipcu/sierpniu 2017).

Finansowanie obejmować będzie: stypendium naukowe oraz środki na ograniczoną ilość wyjazdów na konferencje, staże i warsztaty naukowe. PROJEKT NIE PRZEWIDUJE ŚRODKÓW NA PROWADZENIE BADAŃ.

Zgłoszony temat powinien mieć charakter interdyscyplinarny - powinien być realizowany pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów reprezentujących różne jednostki i różne dyscypliny naukowe*, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi największy wkład naukowy). Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że realizacja tematu powinna zakończyć się obroną pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

Propozycje tematów, w postaci wypełnionego Załącznika 1, należy złożyć do dnia 23 czerwca 2017 r.:
- wersję elektroniczną należy przesłać na adres ncdokmed@cyf-kr.edu.pl 
- podpisaną wersję papierową należy złożyć w jednostkach partnerskich:
w IKiFP PAN – u Pani Aleksandry Niedzielskiej/Magdalena Wieciech-Figura
w IF PAN – u Pani prof. dr hab. Agnieszki Basty-Kaim
w IFJ PAN – u Pani prof. dr hab. Małgorzaty Lekkiej
w WCh UJ – u Pani prof. dr hab. Grażyny Stochel
w WL UJ CM – u Pana prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego (Sekretariat Katedry Farmakologii, ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków)

Rada Programowa wybierze 50 najlepszych tematów do realizacji w ramach ŚSD InterDokMed.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości 3 lipca 2017 r. na stronie: 
http://www.ik-pan.krakow.pl/InterDokMed-Srodowiskowe-Studia-Doktoranckie.906.0.html

*np.: WCH chemia – WL medycyna, IKiFP chemia-IFJ fizyka, IF biologia medyczna – WL medycyna
NIEDOPUSZCZALNE połączenia: WCH chemia – IKiFP chemia, IF biologia medyczna – WL biologia medyczna

===============================

Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed zostały utworzone przez pięć jednostek partnerskich:
- Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN),
- Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (IF PAN),
- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),
- Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WCh UJ),
- Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (WL CM UJ).

Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed są czteroletnimi, interdyscyplinarnymi, stacjonarnymi studiami doktoranckimi prowadzonymi: 

  • w obszarze nauk ścisłych 
      w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka 
      w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
  • w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
      w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach: biologia medyczna, medycyna i stomatologia​ 
      w dziedzinie nauk o zdrowiu

 
Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed przygotowują rozprawę doktorską pod opieką dwóch opiekunów naukowych/promotorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przy czym jedna z dyscyplin jest dyscypliną wiodącą (za dyscyplinę wiodącą uznaję się tę, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wnosi największy wkład naukowy).

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed rekrutowani są do jednostki zatrudniającej ich opiekuna naukowego/promotora z dyscypliny wiodącej i podlegają przepisom (Regulaminowi) studiów doktoranckich obowiązujących w tej jednostce, która zapewnia miejsce pracy i niezbędną do pracy naukowej doktoranta aparaturę i materiały.

Doktoranci Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed niezależnie od jednostki, w której są afiliowani realizują wspólny program studiów doktoranckich.

Środki finansowe na prowadzenie Środowiskowych Studiów Doktoranckich InterDokMed zapewniają strony umowy, z zastrzeżeniem, że:

a) stypendia doktoranckie, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz świadczenia z funduszu na pomoc materialną wypłacane są ze środków finansowych jednostek, do których zrekrutowani zostali doktoranci, na zasadach obowiązujących w tych jednostkach,

b) koszty działalności naukowej doktorantów ponoszą jednostki, do których zostali oni zrekrutowani, ze środków przeznaczonych na ten cel,

c) koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych pokrywają strony w odniesieniu do swoich pracowników, swojej bazy dydaktycznej i naukowej,

d) koszty przewodów doktorskich (m.in. wynagrodzenia dla dwóch promotorów, recenzentów, egzaminatorów, koszty wydania dyplomu doktorskiego) ponosi jednostka przeprowadzająca przewód doktorski.


Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.ik-pan.krakow.pl/InterDokMed-Srodowiskowe-Studia-Doktoranckie.906.0.html

 

Data opublikowania: 19.06.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl