Tytuł naukowy profesora

Rekomendowane przez Radę Wydziału Lekarskiego w dn. 20.10.2016 r. kryteria dotyczące wszczęcia postępowania  o nadanie tytułu profesora - obowiązujące od 1.01.2017 

Art. 26. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym.-

Zalecenia:

1. Sumaryczny IF - 2n kryteriów rekomendowanych do habilitacji (2x 7mIF), w tym IF uzyskany po habilitacji  =  1n - 7x mIF

(wykluczone są prace badań wieloośrodkowych, listy do redakcji, suplementy)

   A. Kliniczne zabiegowe               14x 1.2 = 16.8  w tym po hab. 8.4

   B. Kliniczne niezabiegowe          14x 2.0 = 28.0  w tym po hab. 14.0

   C. Nauki podstawowe                  14x 2.5 = 35.0  w tym po hab. 17.5

 

 2. Po  habilitacji opublikował co najmniej 20 prac oryginalnych, w  tym 8 - 10 jako główny autor (pierwszy lub korespondujący) –  znacząca liczba prac z IF

 

 3. Dla całego dorobku: Indeks Hirscha 8 oraz  liczba cytacji (bez autocytowań) 100

 

Dodatkowe wymagania od kandydata na tytuł profesora

Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych

Odbył staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadził prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych

 

Posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczył, co najmniej:

a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia

oraz

b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim,

oraz

c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym

 

 

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586), osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedkłada Dziekanowi Wydziału Lekarskiego UJ CM następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora;
   
 • autoreferat , w języku polskim i angielskim, przedstawiający:

   

  a) osiągnięcia naukowe,

  b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

  –zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,

  –otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,

  –sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,

  c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę - 7 egzemplarzy;

 • ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia (wg wzoru nr 1) - 7 egzemplarzy;
   
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wg wzoru nr 2) - 2 egzemplarze;
   
 • kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata);
   
 • aktualną analizę bibliometryczną dorobku naukowego dokonaną przez Bibliotekę Medyczną UJ CM  (informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl  tel. 12 657 23 10) - 7 egzemplarzy;
   
 • poświadczone przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego - 2 egzemplarze;
   
 • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego - 7 egzemplarzy (według wzoru nr 3);
   
 • wykaz przewodów doktorskich i przewodów/postępowań habilitacyjnych, w których kandydat pełnił funkcję recenzenta - 7 egzemplarzy (według wzoru nr 4);
   
 • wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej – 7 egzemplarzy (według wzoru nr 5);
   
 • odbitki najważniejszych prac po habilitacji (wymienione w ankiecie).

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych, uwzględniając wymagane podpisy na tych dokumentach.

Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie wyznacza jedynie kandydatów na recenzentów, tj. przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i nie będących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie.

W postępowaniu o nadanie tytułu profesora Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki lub spośród innych osób.

 

 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl