Postępowania habilitacyjne

 

Rekomendowane przez Radę Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na posiedzeniu w dn. 20.10.2016 r. kryteria dotyczące Kandydatów do stopnia naukowego

doktora habilitowanego - obowiązujące od 1.01.2017 r.

 

Rekomendowane minimalne progi dorobku naukowego w ocenie parametrycznej przy ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Zasady analizy bibliometrycznej kandydatów

Kryteria są podzielone na 3 kategorie dostosowane do mediany IF danej grupy dziedzin medycyny: (wartości  mIF podane przez Bibliotekę Główną UJCM wg Journal Citation Report obowiązują do końca następnego roku kalendarzowego od ogłoszenia - obecne wskaźniki obowiązują do 30.06.2018).:

  A. Kliniczne zabiegowe       mIF = 1.2

  B. Kliniczne niezabiegowe  mIF = 2.0

  C. Podstawowe                    mIF = 2.5

 

Postępowanie habilitacyjne

Art. 16. 1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktorastanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową.

 

1Osiągnięcie naukowe (uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora Art.16):

• cykl 3-5 powiązanych tematycznie prac oryginalnych z pierwszym autorstwem, w tym dwie prace z sumarycznym IF minimum 2x mIF - (np. kategoria B – dwie prace o łącznym IF = 2x 2.0 = 4.0)

• dla niektórych specjalności (psychiatria, historia medycyny) może być dopuszczona monografia, po akceptacji Kolegium Dziekańskiego

 

2. Dorobek naukowy poza „osiągnięciem” (znacząca część po doktoracie):

Co najmniej 20 prac oryginalnych (w czasopismach z listy A i B), w tym 5 z pierwszym autorstwem

Do dorobku (ilościowego) wliczane są także prace poglądowe z listy filadelfijskiej A (ISI Master Journal List)

 

3. IF dla dorobku naukowego (poza „osiągnięciem”)  -   5 x mIF

    (np. kategoria B – IF = 5x 2.0 = 10.0)

 

4. Sumaryczny  IF-  osiągniecie  (2x) + dorobek naukowy (5x) –  7x mIF= n

   A.   Kliniczne zabiegowe –                                     7x 1,2 mIF = 8.4

   B.   Kliniczne niezabiegowe –                                 7x 2,0 mIF = 14.0

   C.   Nauki podstawowe –                                         7x 2,5 mIF = 17.5

 

5. Indeks Hirscha 4 lub liczba cytacji (bez autocytacji) 40

 

Dodatkowe informacje o kandydacie dotyczą:

a) osiągnięć dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,

 b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

c) współuczestnictwa w przynajmniej jednym projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych, po uzyskaniu stopnia doktora

d) odbytych staży krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich

e) działalności popularyzującej naukę

f) uzyskanych patentów

 

Dokumentacja do wszczęcia postepowania habilitacyjnego (załącznik 1)

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z podaniem tytułu osiągnięcia naukowego (załącznik 2).

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza (w formie odrębnych załączników):

 1. kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
   
 2. autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności  określonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014 poz. 1852) – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w języku polskim i angielskim (załącznik 3);
   
 3. wykaz opublikowanych prac naukowych - z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165) (załącznik 4). Jeżeli w zakresie któregokolwiek z punktów, przewidzianych w powyższym wzorze, kandydat nie ma osiągnięcia – należy wpisać BRAK;
   
 4. informacje o:

        a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,


  b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,

  c) odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich

  d) działalności popularyzującej naukę;

 5. dane teleadresowe w formie odrębnego dokumentu (adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail);
   
 6. analizę bibliometryczną przygotowaną przez Bibliotekę Medyczną  UJ CM (informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl  tel. 12 657 23 10);
   
 7. prace stanowiące osiągnięcie naukowe w wersji elektronicznej (dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie)
   
 8. informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego lub przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać informację o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat ubiegał się o habilitację oraz o wyniku tego postępowania/przewodu (rodzaj uchwały, w tym umorzenie);
   
 9. dwie płyty CD z elektroniczną wersją wniosku i załączników.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki, o których mowa w pkt 2-5, 8 wymagają podpisu Habilitanta.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

Zgodnie z § 12 ust. 3 wymienionego na wstępie Rozporządzenia, w przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (załącznik 5). W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant jest zwolniony z obowiązku załączenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

 

Przebieg postępowania habilitacyjnego

 

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.

W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego – postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna wyznaczona przez Centralną Komisję.

Centralna Komisja dokonuje oceny formalnej wniosku w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia lub poprawienia wniosku.

Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

W skład komisji habilitacyjnej nie może być powołana osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

7-osobowa komisja habilitacyjna składa się z:

 • 4 członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), w tym przewodniczącego i 2 recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję
 • 3 członków o uznanej renomie naukowej (w tym międzynarodowej), w tym sekretarza i recenzenta wyznaczonych przez jednostkę prowadzącą postępowanie habilitacyjne.

Nie przewiduje się kolokwium habilitacyjnego ani wykładu.

Komisja może wezwać kandydata do habilitacji na rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.

W terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria i przygotowują recenzje.

Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych).

Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Na stronach internetowych jednostki umieszcza się informacje o przebiegu procesu habilitacyjnego (wniosek, autoreferat, skład komisji, harmonogram prac, uchwała końcowa).

Jeżeli procedura habilitacyjna zakończy się niepowodzeniem, ponowny wniosek o habilitację będzie można złożyć po 3 latach; okres ten można skrócić do 1 roku, pod warunkiem znacznego zwiększenia w tym czasie dorobku naukowego (art. 21, ust. 3). 

 

 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl