Nostryfikacja dyplomów i stopni naukowych

 Zasady

przeprowadzania przez Radę Wydziału lekarskiego UJ CM postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie ształcenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

 

Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 19 września 2013 r., zmieniona uchwałą z dnia 14.12.2017 r.

  1. Rada Wydziału Lekarskiego UJ CM wszczyna postępowanie nostryfikujące na wniosek osoby ubiegającej się o przeprowadzanie tego postępowania.
  2. Wnioskodawca składa do Rady Wydziału uzasadniony wniosek (wzór zał. *) wraz z następującymi załącznikami:

a) oryginał dyplomu uzyskanego za granicą + apostille do wglądu oraz kopie tego dyplomu

b) kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg studiów, czas ich trwania tj. suplement do dyplomu zawierający wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, i ćwiczeń oraz uzyskanymi ocenami + apostille (wraz z oryginałem do wglądu)

c) zaświadczenie, że uczelnia, która wydała dyplom była w dacie jego wydania akredytowaną uczelnią zgodnie z prawem wewnętrznym państwa w którego systemie szkolnictwa wyższego działa

d) tłumaczenie na język polski dokumentów wymienionych w pkt a-c sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości

e) życiorys w języku polskim*

f) wnioski przyjmowane są w okresie od października do marca.

  1. Formalnej oceny wniosku oraz porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów dokonuje z upoważnienia Rady Wydziału Wydziałowa Komisja do Spraw Nostryfikacji Dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą, która wyniki tego porównania przedstawia Radzie Wydziału.
  2. W przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie studiów Rada Wydziału podejmuje uchwałę o konieczności uzupełnienia przez Wnioskodawcę brakujących egzaminów.
  3. Zgodnie z ustaleniem Rady Wydziału Lekarskiego o terminie i formie egzaminu (pisemny, ustny, praktyczny) decyduje Komisja Nostryfikacyjna w porozumieniu z Koordynatorem przedmiotu. Do egzaminu Wnioskodawca może przystąpić jeden raz.
  4. Niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przeprowadzone postępowanie w wysokości 2 695 zł w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

* Wniosek oraz życiorys proszę napisać komputerowo z własnoręcznym podpisem

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl