Zaliczenie roku i stypendia

Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki

W celu zaliczenia roku studiów doktorant powinien sprawdzić, czy wszystkie uzyskane oceny i zaliczenia są wpisane do systemu USOSweb, a następnie, w terminie do 30 czerwca złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM następujące dokumenty:

a) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim wraz z wymaganymi załącznikami (np. pierwsze strony publikacji, programy konferencji),

b) opinię opiekuna naukowego

Dodatkowo osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium doktoranckiego oraz zwiększeniem stypendium z dotacji projakościowej powinny złożyć wnioski o stypendia na formularzach obowiązujących na Wydziale Lekarskim UJ CM do 30 czerwca.

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów będzie dostępny w systemie USOSweb w drugiej połowie wrześniu br. Termin składania wniosku zostanie ogłoszony również we wrześniu br.

Doktorant, który złożył sprawozdanie do 30 czerwca może złożyć uzupełnienie sprawozdania (wzór zostanie zamieszczony w lipcu br.) obejmujące okres od 1 lipca do 30 września.

Jeśli doktorant nie wypełni w danym roku wszystkich wymagań przewidzianych w programie i planie studiów (w tym nie zdobędzie wszystkich zaliczeń), powinien złożyć zaopiniowane przez opiekuna/promotora podanie do kierownika studiów o:

  • powtórzenie niezaliczonego przedmiotu w kolejnym roku (w przypadku, gdy doktorant był zapisany na konkretny przedmiot i nie zdał egzaminu lub nie uzyskał zaliczenia – takie prawo można uzyskać tylko raz w toku całych studiów) lub
  • przeniesienie niezrealizowanych obowiązków na kolejny rok studiów (np. doktorant nie brał udziału w obowiązkowych zajęciach, nie wykonał praktyki dydaktycznej, nie wszczął przewodu doktorskiego na III roku studiów),

Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek doktoranta (podanie w tej sprawie do kierownika studiów doktoranckich musi być złożone do 30 czerwca), może przedłużyć termin składania dokumentów do 30 września. Niezłożenie dokumentów w terminie będzie skutkować skreśleniem ze studiów.

Brak wpisu z danego przedmiotu w systemie USOSweb oznacza brak zaliczenia. Brak wpisu bez odpowiednich podań (zob. powyżej) uniemożliwia uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów, co może skutkować skreśleniem ze studiów.

Od 1 października 2015 r. indeks nie stanowi podstawy dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich i nie jest wymagany do rozliczenia roku.

Doktorantowi nie przysługuje prawo powtarzania roku studiów.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl