Pomoc materialna

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018:

Stypendium socjalne:
900 zł miesięcznie przy dochodzie od 0 do 668 zł na osobę
650 zł miesięcznie przy dochodzie od 669 zł do 1051,70 zł na osobę

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 350 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem wynosi 450 zł.

Stypendium dla najlepszych doktorantów – 800 zł

Zapomoga - od 300 zł do 800 zł z wyjątkiem:

  • urodzenia dziecka lub śmierć członka najbliższej rodziny - 1000 zł
  • ciężkiej choroba członka najbliższej rodziny (krewnych I stopnia) - 1500 zł
  • ciężkiej choroby doktoranta - 3000 zł


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:
•    w stopniu lekkim – 500 zł
•    w stopniu umiarkowanym – 700 zł
•    w stopniu znacznym – 1000 zł

 


Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

 

 

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM

Komunikat nr 23 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2017/2018

 

Kryteria oceny będące podstwą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów upływa 15 października roku akademickiego, na który świadczenia te mają być przyznane.
Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej doktorant składa w dziekanacie właściwego wydziału. Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl (zakładka dla studentów->wnioski). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.
 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl