Pomoc materialna

Wysokość świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017:

Stypendium socjalne:

900 zł miesięcznie przy dochodzie od 0 do 700 zł na osobę

650 zł miesięcznie przy dochodzie od 701 zł do 1051,70 zł na osobę


Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania: w domu studenckim lub innym obiekcie (350zł) oraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem (450zł)
Stypendium dla najlepszych doktorantów – 800 zł
Zapomoga – maksymalnie kwota 3000zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu lekkim – 500 zł
  • w stopniu umiarkowanym – 700 zł
  • w stopniu znacznym – 1000 zł

 

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 października 2016 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM

Komunikat nr 23 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2017/2018

 

Kryteria oceny będące podstwą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów upływa 15 października roku akademickiego, na który świadczenia te mają być przyznane.
Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej doktorant składa w dziekanacie właściwego wydziału. Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl (zakładka dla studentów->wnioski). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.
 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl